KHÔNG sử dụng khi cần liên hệ khẩn cấp! Có thể sử dụng để đặt hẹn khám hoặc xét nghiệm tại nhà.

Thông tin 

return to top